Domain Name
Our domain name


Home > Domain Name

ราคาจดโดเมนเนม (Domain Name)โดเมน/ระยะเวลา 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
.us 450 บาท 870 บาท 1,200 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท
.com 450 บาท 870 บาท 1,200 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท
.net 450 บาท 870 บาท 1,200 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท
.org 450 บาท 870 บาท 1,200 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท
.info 450 บาท 870 บาท 1,200 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท
.biz 450 บาท 870 บาท 1,200 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท
.th 1,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาท

เอกสารในการจดทะเบียนโดเมนเนม


.co.th
 บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ บริษัทต่างประเทศ ที่มีตัวแทนอยู่ ในประเทศไทย เอกสารที่ใช้ คือ หนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ. 20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบท.ค. 0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)

.or.th
 สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ เอกสาร ที่ใช้คือ หนังสือ จัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือ จัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือ จัดตั้งมูลนิธิ กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กร ได้นั้นท่านจะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอนว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

.go.th
 สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เอกสารคำร้อง ขอ จดทะเบียนโดเมน จาก ผู้บริหาร หน่วยงาน นั้น โดยเป็น หนังสือ ที่ทาง หน่วยงาน แจ้งชื่อ โดเมนเนม xxx.go.th ให้ทาง ผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้นสังกัด รับทราบ

.ac.th
 สำหรับสถาบันการศึกษา เอกสารที่ใช้ คือ หนังสือจัดตั้ง หน่วยงานการศึกษา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่สามารถแสดง หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ได้นั้น ท่านจะต้องออก หนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอ จดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้ง ประทับตรา และเซ็นต์รับรองโดย ท่าน ผู้อำนวยการ ของทางโรงเรียน

.in.th
 สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป เอกสารที่ใช้ คือ หนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรอง องค์กร สโมสร คลับ ส่วน การ จดโดเมน ในนามบุคคลนั้น ใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่

.net.th
 สำหรับ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการให้ บริการ จาก ISP โดยมีหนังสือยืนยันการ จดทะเบียนโดเมน จาก ISP นั้น ๆ เอกสาร ที่ใช้คือ หนังสือรับรอง จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ว่าเป็น ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP)

.mi.th
 สำหรับ บุคคล บริษัท และ องค์กร เอกสารที่ใช้ คือหนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรอง องค์กร สโมสร คลับ ส่วน การ
จดโดเมน ในนามบุคคลนั้น ใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่

Welcome
บริการจดโดเมน ต่ออายุโดเมนเนม
"Gives you one more than just a website"

Check Domain Name
Check Domain Availibility

ShowcaseMTE .Ltd
More detail »Laisue Thai More detail »