การใช้งาน DirectAdmin : E-Mail Accounts สามารถ เพิ่ม/ลบ email account ได้
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู E-Mail Accounts ดังรูป
   
 
 
 
2.รายละเอียดของการใช้งานระบบอีเมลล์มีดังนี้
 
 
2.1) การสร้าง Email Account
   
 
คลิกที่ Create mail account โดยท่านสามารถตั้งชื่อและกำหนดขนาดพื้นที่ของอีเมล์ได้ตามต้องการ ชื่ออีเมล์ที่ได้จะเป็น ชื่อที่ตั้ง@domain.com
 
 
- Username: ชื่อผู้เข้าใช้งาน
 
- Enter Password: รหัสผ่านการเข้าใช้งาน
 
- Re-Enter Password: ยืนยันรหัสผ่านการเข้าใช้งาน
 
- Email Quota (Meg): กำหนดพื้นที่การใช้งาน หน่วยเป็น MB ( ถ้าไม่ต้องการกำหนดก็กด Create ได้ทันที ) จะได้อีเมลล์ตามที่เราสร้าง
 
 
 
 
2.2) การลบ Email Account
 
 
- คลิกที่ checkbox เพื่อลบ E-mail Account ที่ท่านต้องการดังรูป และกดที่ปุ่ม Delete
 
 
 
 
2.3) การแก้ไขรหัสผ่าน Email Account
 
 
- คลิกที่ Change ดังรูปเพื่อแก้ไขรหัสผ่าน E-mail Account ดังรูป
 
 
 
 
- จะได้หน้าจอดังรูปและ ให้ใส่หรัสผ่านใหม่ที่ช่อง Enter New Password: และยืนยันรหัสผ่านใหม่ที่ช่อง Re-Enter Password: และกด Modify ดังรูป
 
 
 
 
2.4) การ Download เพื่อการใช้งานกับโปรแกรม Outlook
 
 
- คลิกที่ Download เพื่อทำการ Download ไฟล์ เพื่อการใช้งานกับโปรแกรม Outlook (Outlook Settings) ดังรูป
 
 
 
 
- ระบบจะให้ทำการ save ไฟล์ที่ Download มาได้ เมื่อ save แล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟลระบบจะทำการติดตั้งระบบ E-mail Account นี้ใน Outlook เครื่องคอมทันที
 
  และโปรแกรม Outlook จะถามรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน Account นี้ให้ท่านใส่รหัสผ่าน จากนั้นระบบจะทำการ Download ข้อมูลใน Account นี้มาทันที
 
 
2.5) การเพิ่มปริมาณพื้นที่ที่ใช้งาน Email Account
 
 
- คลิกที่ Change ดังรูปเพื่อแก้ไขพื้นที่ที่ใช้งานของ E-mail Account ดังรูป
 
 
 
 
- จะได้หน้าจอดังรูปและ ให้ใส่พื้นที่การใช้งานใหม่ที่ช่อง Email Quota (Meg): หน่วยเป็น MB และกด Modify ดังรูป
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.